Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről – 2019

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY HATÓSÁGI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLY

Iktatószám: JN/ 23/ 00417-2/2019

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. S (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került meghatározásra.

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni köteles.

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitöltheti.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 5001 Szolnok, Pf. 111 Telefon: (56) 795 733 Fax: (56) 795 789 e-mail: kh.okthat@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet köteles írásban közölni a szülővel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. S (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül állami fenntartású iskola esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami fenntartású intézmény esetében az intézmény fenntartójához.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett általános iskolai körzetek kijelöléséról és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanosiskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato, továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az illetékességi területükön működő általános iskolákban.

Szolnok, 2019. március 2.

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2019