Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program megvalósítása a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

 

A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredménye világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését az iskolák megújulását sürgették.

 

Milyen változás várható az iskolák megújulásától?

Változik a gyerek…
tapasztalata, élményvilága, időbeosztása, terhelése, táskájának tartalma, egymás közötti
kapcsolata, önértékelése és önbecsülése, külső és belső motiváltsága.

Változik az iskolák…
légköre, hangulata, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösségekkel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel.

Változik a pedagógusok…
szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája.

A fenti változások csak együtt eredményezhetik, hogy az iskola a mainál sokkal hatékonyabban készítse fel a fiatalokat a gyakorlati életre, segítse őket az egész életen át tartó tanulás képességének elsajátításában, egy sikeres életpálya megtervezésében és megvalósításában.

Iskolánkban már 2006 októberétől megkezdődött a kompetencia alapú oktatás a HEFOP 3.1.3 pályázat támogatásával, szövegértési-szövegalkotási,- matematikai-logikai,- idegen nyelvi,- szociális, életviteli és környezeti,- infó-kommunikációs technológia kompetenciaterületen.

A TÁMOP szintén a változást, megújulást támogató pályázat, amelyek a következő módszerek megvalósításában jelenik meg.

Kompetencia alapú oktatás. A korlátlan ismeretanyag átadás helyett a kompetenciák /képességek, készségek, attitűdök/ fejlesztése a cél.

Tantárgytömbösítés. “Koncentrált tanulás” a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

Témahét. A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító választható programok.

Projektoktatás. A projekt alapú tanulási folyamat rendszerszerű megközelítéssel válaszol a problémamegoldás és az élethelyzetek kérdéseire, amely gyakorlati problémákkal állítja szembe a tanulókat, ezzel tanulási késztetést ébresztve bennük. Ez a módszer kihívást jelent a tanulók számára a tanulás megtanulására, a csoportban való munkavégzésre, a valós problémák megoldására.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós és hazai forrásokból 8 ezer milliárd forint támogatást tesz elérhetővé a magyar vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára ennek a világnak a felépítésére.

A pályázat célja:

 1. képességek fejlesztése
 2. a kompetencia alapú oktatás elterjesztése (pl.: projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása)
 3. szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
 4. a digitális írástudás elterjesztése

Az igényelt támogatás összege 25 000 000 Ft, amelyet az alábbiakra kell fordítani.

 1. Pedagógusok továbbképzése
 2. Innovációs produktumok támogatása
 3. Taneszközök, programcsomagok vásárlása
 4. Szolgáltatások igénybevétele
 5. Oktatástechnikai eszközök

A pályázatban

Projektmenedzser: Kaló Istvánné alpolgármester
Pénzügyi munkatárs: Szűcsné Horváth Ágnes mb. pü. oszt. veth.
Projektasszisztens: Fehér Judit
Az általános iskola szakmai vezetője: Kállóné Szabó Erzsébet

A pályázatba bevont pedagógusok, kompetencia területek, osztályok:
Bartáné Mucza Tünde szociális, életviteli és környezeti kompetencia 3.b
Kézérné Kis Mária tantárgytömbösítés: biológia 7.a , 7.b, 7. 8.c
Kurdiné Tóth Melinda matematika kompetencia 1.a
Pap Szilvia szövegértés- szövegalkotás 5.a
Sulyok Marianna matematika kompetencia 2.c
Székelyfalvi Gáborné szociális, életviteli és környezeti kompetencia 5.b
Tóth Ágnes szövegértés- szövegalkotás 1.b
Utasi Katalin tantárgytömbösítés: kémia 7.a , 7.b, 7. 8.c

 

Pedagógusok továbbképzése

A bevont pedagógusok 4×30 órás, a tantárgytöbösítést vállaló kollegák 3×30 órás, a szakmai vezető 2×30, a tantestület 2×30 órás továbbképzésen vesz részt. A pályázatban lehetőség van egyéb képzésekre is. Pl: SNI-s gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés, mérés-értékelés képzés.
Eddig teljesített továbbképzések:

Projektmenedzsment, változásmenedzsment Kállóné Szabó Erzsébet
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Bartáné Mucza Tünde
Tóth Ágnes
Sulyok Mariann
Kurdiné Tóth Melinda
Székelyfalvi Gáborné
Pap Szilvia
Projektpedagógia, epochális oktatás Bartáné Mucza Tünde
Tóth Ágnes
Sulyok Mariann
Kurdiné Tóth Melinda
Székelyfalvi Gáborné
Pap Szilvia
Kézérné Kis Mária
Utasi Katalin
Kállóné Szabó Erzsébet
Az interaktív tábla használata a kompetencia alapú oktatásban, alkalmazások használata és alkalmzásfejlesztési lehetőségek Bartáné Mucza Tünde
Tóth Ágnes
Sulyok Mariann
Kurdiné Tóth Melinda
Székelyfalvi Gáborné
Pap Szilvia
Kézérné Kis Mária
Utasi Katalin
Kállóné Szabó Erzsébet
Kálló István
A pedagógiai értékelés innovatív módszerei, a pedagógusok értékelési, mérési kultúrájának megújítása különös tekintettel a kompetenciaalapú oktatásra. Kálló István
A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség- kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere a mindennapok gyakorlatában. Tantestület

Taneszközök, programcsomagok:

Iskolánkban a Kompetencia Konzorcium programcsomagjait választották a pedagógusok a bevont tanuló csoportok számára, összesen 1 000 000 Ft értékben.
“Legyél te is felfedező” kísérletező eszközre 300 000 Ft-t költöttünk.

Oktatástechnikai eszközök

 1. 7 db tanári laptop a megvalósító pedagógusok számára
 2. Digitális fényképezőgép (2 db)
 3. CD-s magnó (4 db)
 4. Asztali DVD felvevő-lejátszó (1 db)
 5. Szkenner (1 db)
 6. Mini-laptop (8 db)
 7. Hálózati nyomtató (1 db)

 

Rendezvényeink:

2009. augusztus 31.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 2009. augusztus 31-én volt a projektindító nap, amelyre meghívást kapott: Molnár Péter polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester asszony, képviselők, társintézmények vezetői, dolgozói, szülői munkaközösség tagjai, diákok.
Boros Péterné jegyző asszony megnyitója után két előadást hallgattunk meg.
– A módszertani megújulás, mint oktatáspolitikai koncepció
Előadó: Sipos János igazgató
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Pedagógiai Intézete
– Tanítás-tanulás, önképzés-továbbképzés a TÁMOP 3.1.4 projekt tükrében
Előadó Szabó Győzőné igazgató, Megyei Pedagógiai Intézet
Délután a tantestületet kapott tájékoztatást a TÁMOP 3.1.4 pályázat céljáról, elvárásairól, a vállalásokról.