Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről – 2018

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FÓOSZTÁLY HATÓSÁGI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLY

 

Iktatószám: JN/ 23/00376-5/ 2018.

 

Hirdetmény az általános iskolai

beiratkozás rendjéről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. S (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével — az alábbiak szerint került meghatározásra.

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskola első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. S (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerúen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett általános iskolai körzetek kijelöléséról szóló tájékoztató megtekinthetó a Kormányhivatal honlapján www.korman hivatal.hu hu ‘asz-na kunszolnok/ hirck/ altalanos-iskolai-felve teli-korzetha tarok-2018) , továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az illetékességi területükön működő általános iskolákban.

Szolnok, 2018. március 10.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2018 (1)