Pedagógus nap 2021

Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Városunk minden évben köszönti ezen nap alkalmából a település oktatási intézményeiben dolgozó alkalmazottakat. A vírushelyzet miatt az idén iskolánk aulájában szerveztük meg az ünnepséget.

A rendezvény kezdetén tanítványaink és Simon Erika tanárnő köszöntötte a pedagógusokat egy kedves kis műsorral. A zenés irodalmi műsorban közreműködtek: Ézsiás Lotti, Molnár Adrienn, Steczina Nikol és Sörös László 5. b osztályos tanulók. A gyermekeket Székelyfalvi Gáborné és Simon Erika kolléganők készítették fel.

Az ünnepség folytatásaként került sor azon pedagógusok és alkalmazottak elismerésére, akik a 2020/2021-es tanévben kiemelkedő munkát végeztek.

A Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét Szutorisz Szügyi Csongor tankerületi Igazgató Úr adta át a kollégáknak.

Bartáné Mucza Tünde tanítónő

Alapdiplomája tanító, 1984. 06.13. napján kelt a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán.

A tanítói szak mellett a szakkollégiumi képzése a testnevelés, így nem véletlen, hogy mindig is fontosnak tartotta az egészséges életmódra nevelés területén a testedzést. A különböző sportünnepélyeken, majálisokon sportbemutatók szervezését vállalta és rendezte. 1990. augusztus 1-e óta tagja az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógus közösségének.

A 31 év alatti munkáját a folyamatos megújulásra való törekvés, magas színvonalú munkavégzés, pálya és a gyermekszeretet jellemezte. Számtalan továbbképzésen vett részt, újabb diplomát szerzett.

Folyamatosan igyekezett a tanítás mellett keresni a lehetőségeket, amivel folyamatosan megújulhatna, ami értéknövelő számára is és értéket közvetítek a gyerekek felé. Ilyen terület volt a drámapedagógia. Egyik legnagyobb eredményének tartja, hogy másoddiplomáját drámapedagógusként szerezte, és pedagógusi szakvizsgával zárta 2005-ben.

Az életpályamodell bevezetését követően részt vett továbbképzéseken és az elsők között jelentkezett pedagógus minősítésre. 2017 óta mesterpedagógus, tanfelügyeleti és minősítési szakértő.

Pedagógusi pályája példaértékű. Sok újszászi köszönheti neki a tudomány, a tanulás szeretét, az életörömök meglátását, az ahhoz való képességek kialakítását.

Tóth Ágnes tanítónő

Tóth Ágnes 21. éve dolgozik pedagógusként a helyi általános iskolában. Első diplomáját 2000-ben szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Az első pillanattól kezdve következetes határozottsággal, ugyanakkor határtalan szeretettel egyengette diákjai útját.

Pályája során törekedett a minél sokrétűbb ismeretszerzésre. Példamutatónak tekintjük azt a munkát, amit a módszertani megújulásáért tesz.  A digitális oktatási környezet, az interaktív tábla megjelenésével a kolléganő előtt egy új kihívás jelent meg, mégpedig az, hogy megfelelő szakmai tudással és a használatra irányuló pozitív attitűddel rendelkezzen. Ezáltal igényes, a hagyományos tevékenységektől eltérő, különleges tanulási környezetet teremt, amely rendkívül motiváló diákjai számára.  Tudásának és készségeinek bővítése céljából így 2011-ben infomédia szakpedagógus végzettséget szerzett.

 2015-től az intézményben megvalósuló emelt óraszámú idegen nyelvoktatás következtében igény lépett fel angol nyelvet oktatni tudó és akaró kollégára. Ágira ebben is számíthattunk és 2017-ben újabb diplomát szerzett angol műveltségi területen.

Tudásvágya továbbra is csillapíthatatlan és készül még újabb szak megszerzésére.

Szorgalmas, lelkiismeretes pedagógus, aki folyamatosan törekszik arra, hogy kivétel nélkül minden tanulója képességeinek megfelelő eredményeket érjen el. Folyamatosan fejleszti a gyengébbeket, segíti a rászorultakat. Osztályfőnöki munkáját dicséri, hogy kitűnő közösséget formál.

Munkáját a rendszeresség, nagy teherbírás, kitűnő problémalátás jellemzi. Nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is jó kapcsolatot ápol. Személyiségével, megbízhatóságával, kiegyensúlyozott légkör megteremtését biztosítja az intézményben.

Horváthné Pinel Gabriella tanítónő

Horváthné Pinel Gabriella 2020 óta tagja az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tantestületének. Lelkes, munkájára igényes kolléga, aki nagyon fontosnak tartja, hogy diákjai a tudás megszerzésén túl jól is érezzék magukat az iskolában.

Munkáját alapvetően a hivatástudat, a gyermek-/szakmaszeretet, és tisztelet, az elkötelezettség, következetesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség jellemzi. Tantárgyait megbízható igényességgel tanítja.

A jelenlegi tanévben az első osztályban tanít. Kolléganője, párja több héten át tartó betegsége, távolléte alatt osztályukban oktatta az összes tantárgyat, ezzel jelentős többlet terhet vállalva magára a 30 olvasni, írni nem tudó kisgyermekekkel.

Mindeközben a szülők is megismerhették a munkáját, barátságos személyiségét, így hozzájárult ahhoz, hogy a szülők bizalommal forduljanak iskolánkhoz.

Horváthné Pinel Gabriella azon pedagógusok közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik munkájukat. Emberi és nevelői magatartása kifogástalan, példaértékű.

Rabné Szabó Edina iskolatitkár, gyermekvédelmi felelős

Rabné Szabó Edina iskolatitkár és gyermekvédelmi felelős, aki évek óta nagy odafigyeléssel segíti, támogatja az iskola oktató-nevelő munkáját. Gyermekvédelmi felelősi tevékenysége révén is fontos feladatot lát el az intézményben, hiszen a családlátogatások, a folyamatos kapcsolattartás tanulókkal, szülőkkel, gyermekjóléti szolgálatok képviselőivel, gyámhatósággal, osztályfőnökökkel szerves részét képezik a munkájának.  Az általa végzett elkötelezett munkára egyre nagyobb szükség van, hiszen a tanuló ifjúság problémái mindinkább szerteágazóak.

Feladatait gyermekközpontú szemlélettel látja el. Tevékenysége révén gyakran érezzük úgy, hogy tantestületünk létszáma eggyel több, mint az engedélyezett létszám. Munkaszeretete, lelkesedése példaértékű, amellyel az intézményben dolgozó szakembereket és dolgozókat is motiválni képes.

Szentpéteri Tímea pedagógiai asszisztens

Szentpéteri Tímea 2019 óta segíti iskolánk oktató-nevelő munkáját. Sokoldalú, érdeklődő, mindenre nyitott egyéniség. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának hallgatójaként az idei tanévben besegített a BTMN-es tanulók fejlesztésébe. Az utóbbi két tanév tantermen kívüli digitális oktatás gördülékeny lebonyolításában is aktív szerepet vállalt. Bármilyen feladat is találja meg, azt a maximális odafigyeléssel, érdeklődéssel és precizitással végzi el. Ha kell, a titkárságon tevékenykedik, vagy gyermekcsoportra ügyel, de a tanulók mindennapi életének szervezésében is számíthatunk rá. Szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség, nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordul a gyerekek felé, akik szeretik, tisztelik és ragaszkodnak hozzá. Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Munkáját lelkiismeretesen, igényesen végzi. Következetességével, felkészültségével és mindenre nyitott, érdeklődő hozzáállásával követendő példát mutat.

Az elismerő oklevelek átadását követően Szutorisz Szügyi Csongor Igazgató Úr, Dobozi Róbert Polgármester Úr és Kaló Istvánné Alpolgármester Asszony, valamint az alkalmazotti közösség nevében Makainé Zérczi Zsuzsa intézményvezető-helyettes köszöntötte Bogárné Simon Klárát, az iskola igazgatónőjét abból az alkalomból, hogy tanári pályáján az utolsó tanévét zárja.

A pedagógusnapon részt vevő Dobozi Róbert Polgármester Úr és Kaló Istvánné Alpolgármester Asszony  egy szál virággal köszöntötték a jelenlévőket az iskolában folyó oktató-nevelő munka elismeréséül.