Pedagógusnap 2022

Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Minden évben köszöntjük e nap alkalmából az iskolánkban dolgozó tanárokat. Idén (június 07.) újfent iskolánk aulájában tartottuk meg pedagógusnapi ünnepségünket.

A rendezvény kezdetén a szülők képviseletében, Vígh Klára, majd tanítványaink köszöntötték a pedagógusokat egy kedves kis műsorral. A zenés irodalmi műsorban közreműködtek: Molnár Adrienn, Szolnoki Noémi, Steczina Nikol és Sörös László 6. b osztályos tanulók, Kállai Gabriella 7.b osztályos tanuló, Blum Dániel 8.a osztályos tanuló, valamint Pomázi Boróka, Rézsó Regina és Zsigmond Virág 8.b osztályos tanulók. A gyermekeket Nagy Rajmund kántor úr készítette fel.

A műsort követően iskolánk intézményvezetője, Makainé Zérczi Zsuzsanna tartotta meg összegző és köszöntő beszédét:

„Egy pedagógusnak nagyon színes egyéniségnek kell lennie és az előbb említett tulajdonságok mindegyikével kell rendelkeznie.

Azt gondolom, nincs még egy munka, ahol ennyi  kudarc érheti az embert, ahol ennyi hiábavaló erőfeszítést kell tennünk, de ahol ilyen sok siker lehetősége, ennyi ajándékot kaphatunk, és ahol ennyi kellemetlen és kellemes meglepetés érheti az embert. Nincs még egy mesterség, még egy munka, ahol ilyen nagy hatása van a szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor kimondott szónak. A mi munkánk olyan, amely ezernyi azonnali sikerrel kecsegtet, emellett egy olyan munka is, amelynek valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.

Ez a hivatás nagyon színes és a számok és betűk megtanításán túl sokkal többről szól. A tanítás mellett nevelünk, szeretünk, meghallgatunk, lelkeket ápolunk, sikerek esetén együtt örülünk, és ha valami nem sikerül a vártak szerint, vigasztalunk. Ismerjük a gyermekek minden problémáját, azokat is, amelyek az iskolán túlra mutatnak. Nem csak tanítunk, igyekszünk élményeket adni és folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan tudnánk a hétköznapokat még színesebbé tenni.

És tesszük ezt 33 pedagógus helyett 30 tanítóval és szaktanárral rengeteg plusz munkát és túlórát vállalva. Többnyire szó nélkül. És emellett gyűjtünk erőt arra is, hogy színházba, moziba vigyük a gyerekeket, hogy gyermeknapot, osztálykirándulást szervezzünk nekik.  Egyszóval tesszük a dolgunkat (nem mondom, hogy fáradhatatlanul), de hittel, szeretettel, óriási kitartással és hatalmas erővel. Ezt a munkát minden újszászi család nevében köszönöm nektek.

Remélem, hamarosan eljön az az idő is, amikor a hivatástudat mellett más motiváló tényező is lesz, ami a pályára hozza a fiatalokat és a pályán tartja az ottlévőket. Addig is köszönöm a ti munkátokat, a jelenléteteket, és azt, hogy minden nap újult erővel jöttök az iskolába, a gyermekek közé, akik egyáltalán nem tehetnek ezekről a nehéz körülményekről. Nekik jár minden nap a 100%.

Záró gondolatként Széchenyi István gondolatát szeretném megosztani veletek:

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, a munkába vetett hit megtartását, és még sok-sok gyermekmosolyt.”

Az ünnepség folytatásaként került sor azon pedagógusok és alkalmazottak elismerésére, akik a 2021/2022-es tanévben kiemelkedő munkát végeztek.

A Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi Igazgató Úr adta át a kollégáknak.

Eszesné Csizmadia Melinda

Eszesné Csizmadia Melinda 2013 óta dolgozik angol nyelvtanárként a helyi általános iskolában.

Diplomáját 2005-ben szerezte az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, angol nyelv szakon. Munkáját első pillanattó1 kezdve a hivatástudat, a gyermekek és a szakma szeretete, elkötelezettség, a közösségért érzett felelősség jellemzik. Szakját megbízható igényességgel tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel és szervezett képzéseken való részvétellel gondoskodik.

Az idei tanévben kapta meg az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákönkormányzatának vezetését, amelyet fiatalos lendülettel, nagy munkabírással végez. A diákönkormányzatot segítő munkájának repertoárjába, az iskola díszítése, iskolai farsangi bal szervezése tartozik, és új elemként az Őszi Vigadalom megálmodója, tervezője és a megvalósító team vezetője is volt. A hagyományos Erzsébet táborok szervezésében, kivitelezésében évek óta aktív részt vállal. Szabadidejét és fáradtságot nem kímélve szervezi a tanu1ók tanórán kívüli életét évek óta. Pályázatokban, innovációkban aktív szerepet vállal és mindig nyitott az új dolgok, módszerek es feladatok iránt.

Mindig jó kedvű, türelmes és segítőkész, a közösség oszlopos tagja. Tapasztalatával, értékes észrevételeivel hozzájárul iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Sulyok Marianna

Sulyok Marianna 1999-ben szerezte diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon. Azóta, vagyis 23 éve meghatározó tagja az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tantestületének. Munkájára igényes kolléga, aki nagyon fontosnak tartja, hogy diákjai a tudás megszerzésén túl jól is érezzék magukat az iskolában.

Munkáját alapvetően a hivatástudat, a gyermek-/szakmaszeretet, és tisztelet, az elkötelezettség, következetesség, pontosság jellemzik. Tantárgyait megbízható igényességgel tanítja. Az iskolai im1ovációkban, megújulási folyamatokban is mindig szerepet vállal.

A jelenlegi tanévben harmadik évfolyamon tanít.

Decemberben az egyik 1. osztályos tanító néni balesete okán hosszabb időre kiesett a munkából. Az első osztályos gyermekek mellé stabil, gyakorlott tanító kellett, hiszen a gyermekek még az iskola első heteit taposták. Mind a beszoktatás, mind az alapozó szakasz adta feladatok igen embert próbálóak így szeptemberben. Marianna szombatról hétfőre vált harmadikos tanító néniből elsős tanító nénivé, osztályfőnökké, a pályakezdő tanító párjának mentorává. Ezzel jelentős többlet terhet vállalt magára az olvasni, írni nem tudó kisgyermekekkel.

Mindeközben a szülök is megismerhették a munkáját, barátságos személyiségét, így hozzájárult ahhoz, hogy a szülők bizalommal forduljanak iskolánkhoz.

Sulyok Marianna azon pedagógusok közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik munkájukat. Pályafutása során emberi és nevelői magatartása mindig kifogástalan, példaértékű volt. Lelkiismeretes, kreatív munkájával meghatározó tagja a tantestületnek.

Buzás-Ács Enikő

Buzás-Ács Enikő iskolai könyvtáros. Évek óta nagy odafigyeléssel segíti, támogatja az iskola oktató-nevelő munkáját. Könyvtárosi feladatainak legfontosabb eleme az olvasás megszerettetése a tanulókkal, a gyermekek olvasóvá nevelése. Ennek érdekében vetélkedőket szervez és vezet és iskolánk minden projektjében aktív szerepet vállal. Az idei tanévben sokszor szükség volt arra is, hogy bevonjuk öt a gyermekek felügyeletébe a pedagógushiány és tovább tanuló kollégáink távolléte miatt. Minden rábízott feladatot örömmel vállal és nagy körültekintéssel végez. A tankönyvrendeléssel és tankönyvellátással kapcsolatos teendőkben is kitűnően eligazodik, azt nagy precizitással végzi.

Feladatait gyermekközpontú szemlélettel látja el. Tevékenysége révén gyakran érezzük úgy, hogy tantestületünk létszáma eggyel több, mint az engedélyezett létszám. Munkaszeretete, lelkesedése példaértékű, amellyel az intézményben dolgozó szakembereket és dolgozókat is motiválni képes.

Kalóné Seres Anna

Kalóné Seres Anna két éve segíti iskolánk oktató-nevelő munkáját. Sokoldalú, érdeklődő, mindenre nyitott egyéniség. Kreativitása, alkotói tehetsége nem ismer határokat. Bármilyen feladat is találja meg, azt maximális odafigyeléssel, érdeklődéssel és precizitással végzi el. Az idei tanévben ráruházott dekoratőri feladatokat a tőle megszokott igényességgel végezte, mind az adventi időszakban, mind tavasszal igazán szívet- lelket melengető öltözéket, díszletet kapott az iskola. A szeptembertől bevezetett digitális kompetenciaverseny lebonyolításában is aktívan részt vett a feladatok digitalizálásában, eredmények összesítésében. Iskolánkban az ÖKO szemlélet megteremtése, elterjesztése kiemelkedő feladat volt az idei tanévben. Anna e vállalásoknak megfelelően udvari fajátékokat készített, melyeket leendő kiselsőseink avathattak fel a tavaszi ovi-suli foglalkozáson, a siker hatalmas volt. A fejlesztő munkaközösség tagjaként az ovi-suli átmenet megkönnyítését célzó programsorozat részeként előadást tartott ,,Konfliktusok, magatartási és beilleszkedési problémák” témában.

Szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség, nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordul a gyerekek felé, akik szeretik, tisztelik és ragaszkodnak hozzá. Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Munkáját lelkiismeretesen, igényesen végzi. Következetességével, felkészültségével és érdeklődő hozzáállásával követendő példát mutat.

Ágotai Emese

Ágotai Emese védőnő 2008 óta látja el a védőnői feladatokat iskolánkban. Rendszeresen szervezi a tanulók szűrővizsgálatát, védőoltását, készíti a végzős tanulók továbbtanuláshoz szükséges dokumentációját. A minden tanévben megszervezésre kerülő mentálhigiénés projektnapunkon rendszeresen vezet foglalkozásokat meghatározott témákban. Ha igény van rá felvilágosító osztályfőnöki órákat tart, bátran fordulhat hozzá gyermek, felnőtt egyaránt a problémáival. Iskolai nyári táborokban rendszeres táboroztató „pedagógus”.

A COVID helyzet eszkalálódásával jelenléte és aktivitása az intézményben még tovább fokozódott. Voltak olyan időszakok, amikor munkaideje nagy részét a pedagógusok és tanulók tesztelésével töltötte. Az 1. hullám idején több alkalommal tesztelte le az egész tantestületet. Ha egy gyermek, vagy kolléga betegnek érezte magát, nem volt olyan időpont (akár este, vagy hétvégén is) amikor ne jött volna és tesztelt bennünket sokszor a már általa szerzett tesztekkel.

Óvott minket, vigyázott ránk. Nagyban hozzájárult ezzel ahhoz, hogy iskolánk tanulói és dolgozói körében a járvány mérsékelt lefolyású legyen.

Köszönjük a munkádat.

Bogárné Simon Klára

 

Szutorisz-Szügyi Csongor köszöntötte iskolánk címzetes igazgatóját is és átadta neki a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, amely olyan nyugállományba vonuló általános iskolai pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. Szívből gratulálunk Klárika és köszönjük a több éves munkádat!

 

 A pedagógusnapon részt vevő Dobozi Róbert Polgármester Úr köszöntötte a jelenlévőket az iskolában folyó oktató-nevelő munka elismeréséül. Illetve elmondta, hogy az elmúlt időben egyre többször érkezett sajtóhír arról, hogy kisgyermekek élete került veszélybe rovarcsípés, vagy heveny ételallergia okozta súlyos szövődmény, úgynevezett anafilaxiás sokk miatt. Több településhez hasonlóan ezért elővigyázatosságból városunk kisgyermeknevelő intézményeit, így a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát is felszereltek EPIPEN injekciókkal. Felkérték Makainé Zérczi Zsuzsanna intézményvezető asszonyt és Ágotai Emese védőnőt, hogy jelezzék, ha a szer lejárna, vagy felhasználásra kerülne, hogy folyamatosan pótolni tudják. A gyermekek védelme rendkívül fontos, így ezúton is köszönjük Polgármester Úrnak és a városi vezetésnek, hogy gondoltak a vörösmartys kisdiákokra.

Végezetül szeretnénk még egyszer minden pedagógus kollégának, iskolai alkalmazottnak sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánni az elkövetkező évekre is. Nagyra becsüljük és köszönjük az egész éves munkátokat!